خدمات ما

به نام خدا

طراحی ساخت برینگهای بابیتی بی متال و تری متال

پوشش های پایه سرب، بابیت، قلع به روش الکتروپلیتینگ

ریختگری فلزات رنگین

ماشینکاری سی ان سی