توضیحات

هرگاه در دو سر شفت نیاز به کنترل نیروهای شعاعی و محوری به طور همزمان باشد و همزمان باشند از تراست ژورنال بیرینگ (THRUST JORNAL BEARING) ها استفاده میشود. در این مدل بیرینگ ها (BEARING) متناسب با نیاز سیستم نوع ژورنال و نوع تراست استفاده شده متفاوت میباشد، غالبا تراست موجود در این بیرینگ ها از نوع موجود در این نوع بیرینگ ها از نوع (غیرفعال _ inactive) بوده و مقدار بار کمتری را نیز تحمل میکند.

و همینطور با توجه به نیاز سیستم این نوع بیرینگ ها توانایی تحمل بار از یک سمت (thrust face single)و از دو جهته (Doble Thrust face) را در جهت محوری دارا میباشد.