توضیحات

(Simple Bearing) بیرینگ های فاقد پد یا بیرینگ های ساده می باشد که به صورت یک تکه ای یا دو تکه ای میباشد.این بیرینگ ها جهت جلوگیری از پدیده چرخش روغن و ایجاد راههای فراری برای روغن دارای یک سری شیار میباشند، تا با توجه به نوع بیرنگ و مقدار لقی موجود در طراحی بیرنگ از ایجاد حرکت های شعاعی و محوری به وسیله روغن پرفشار محبوس بین بیرینگ و شفت (در حرکت های شعاعی و شفت) و یا بیرینگ و تراست کولار (در حرکت محوری شفت) جلوگیری به عمل آورند.